FIRMA

Nazwa firmyArchetyp - z greckiego "archetypon" - pierwowzór

Słowo „archetyp” we współczesnej architekturze oznacza, przy tworzeniu i korzystaniu z obiektów architektonicznych odwoływanie się, do treści symbolicznych zaczerpniętych z kulturowych wzorców reakcji – archetypów, powiązanych z miejscem, historią, funkcją obiektu, charakterem inwestycji. Korzystanie z archetypów przy projektowaniu nadaje architekturze silne powiązania znaczeniowe, a przez to i emocjonalne - przekształca obiekty użytkowe w obiekty „sztuki użytkowej” - nadaje architekturze wymiar kulturowy. Korzystanie z archetypów jest formą uszanowania całego dziedzictwa na którym zbudowana jest współczesność, a jednocześnie nie zamyka spojrzenia w przyszłość. Brak odniesień do archetypów - jest brakiem odpowiedzialności zarówno inwestora jak i projektanta za kulturowy wymiar architektury i powoduje znany w Polsce chaos, dezintegrację, relatywizm jakości, a w konsekwencji obniżenie wartości obiektów architektonicznych i krajobrazu. Korzystanie z archetypów jest elementem dialogicznej metody projektowania w której wszystkie uwarunkowania poprzez wzajemne oddziaływanie tworzą nową wartość.

(arch.Grzegorz Sachse)


„Archetyp - w psychologii to pierwotne wyobrażenie i wzorzec zachowania, obejmujący także sferę myślową i niosący ze sobą znaczny ładunek emocjonalny, którego źródłem są utrwalone w psychice zapisy powtarzających się przez wiele pokoleń doświadczeń. Jest odbiciem instynktownych reakcji na określone sytuacje. Wraz z wzorcami zachowań popędowych (instynktami) archetypy mają stanowić strukturalne składniki nieświadomości zbiorowej, jej zasadniczą treść. Archetypy przejawiają się w postaci symboli – ich treść zawsze wyraża się metaforycznie, nie dając się w pełni zwerbalizować. Symbole te możemy wychwycić w mitach, snach, wizjach."

(Wikipedia)


„W psychologii pojęcie wprowadzone przez C.G. Junga. Oznacza istniejące w tzw. nieświadomości zbiorowej, więc wrodzone, wspólne wszystkim ludziom, absolutnie niezmienne wzorce determinujące sposób myślenia i postrzegania świata oraz odczucia, reakcje i zachowania jednostek. Archetyp nie jest dostępny poznaniu bezpośrednio - ujawnia się przez pewne symboliczne treści i motywy, powtarzające się pod zmiennymi postaciami w mitach, wierzeniach, dziełach sztuki i literatury różnych kręgów kulturowych oraz w snach i fantazjach poszczególnych osób."

(portalwiedzy.onet.pl)

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016